Aanmelden
Vragen? Mail ons: info@thuisbasisbrabant.nl

Privacybeleid

Privacystatement mei 2018

 

Inleiding

Iedereen heeft recht op privacy. Dat vinden wij ook erg belangrijk. Om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van u nodig. Daarmee kunnen we een persoonlijk zorgplan opstellen. Hiermee werken wij samen met u aan herstel of blijvende ondersteuning in uw dagelijkse leven.

 

Wat registreren we en waarom

We registreren uw naam, adresgegevens en gegevens van uw zorgverzekeraar. Daarnaast worden er in een zorgdossier gegevens genoteerd die te maken hebben met algehele welbevinden. Het gaat altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. We verwerken ook bijzondere gegevens zoals uw BSN en medische gegevens. Deze zijn noodzakelijk voor het kunnen vaststellen van uw identiteit. Uw medische gegevens worden gebruikt om u goed te kunnen helpen.

 

Alléén met uw toestemming

Deze informatie mag deels alléén met uw toestemming worden vastgelegd. Wanneer de zelfstandig zorgprofessional u om persoonsgegevens vraagt of andere informatie verzamelt dan kunnen zij u informeren waarvoor de gegevens belangrijk zijn.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard

Voor sommige stukken is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Voor medische gegevens is dat in beginsel 15 jaar of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is.

 

Uw eigen gegevens inzien

U heeft het recht uw eigen gegevens in te zien. Dit is te alle tijden mogelijk door in te loggen op de digitale omgeving van Caren zorgt. Mocht u geen beschikking hebben over internet, dan kan de zelfstandig zorgprofessional een uitdraai maken van de gegevens die wij van u hebben. Voor een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. U kunt uw gegevens ook aanvullen, verwijderen of corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist zijn. De zorgprofessional laat u binnen vier weken na zo’n verzoek weten of en in hoeverre daaraan voldaan wordt. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Thuisbasis Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@thuisbasisbrabant.nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thuisbasis Brabant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Klachten

Wanneer u vindt dat de zelfstandig zorgprofessional van Thuisbasis Brabant zich niet houdt aan de afspraken uit het privacyreglement, laat dat dan weten via info@thuisbasisbrabant.nl.

 

Meer informatie

Wilt u weten hoe het allemaal precies geregeld is? U kunt het volledige privacyreglement telefonisch aanvragen bij uw zelfstandig zorgprofessional.